ZAKRES USŁUG

Udzielamy pomocy prawnej zarówno klientom indywidualnym jak i podmiotom gospodarczym.

Kancelaria świadczy doradztwo prawne, przygotowuje projekty dokumentów, pism (pozwów, wniosków, pism w toku postępowania, wezwań do zapłaty, pism przedsądowych).

Prowadzimy kompleksową obsługę zamawiających i wykonawców w procedurach zamówień publicznych.
Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, sądami arbitrażowymi, trybunałami. Bronimy Państwa interesów w postępowaniach przed organami administracji publicznej, w toku śledztw lub dochodzeń przed Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych i komisjami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Doradzamy i pomagamy przedsiębiorcom w rozpoczęciu działalności gospodarczej, rejestracji spółki. Przygotowujmy projekty uchwał, umów, pism. Windykujemy należności.

Kompleksowo przygotujemy i przeprowadzimy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego lub doradzimy przy incydentalnych problemach.
Reprezentujemy zarówno wykonawców, jak i zamawiających w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, skargowych przed sądami okręgowymi, w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przed Rzecznikiem lub komisjami orzekającymi.
Pomożemy w sytuacji nałożenia na zamawiającego tzw. korekty finansowej w związku z zarzutem nieprawidłowego wydatkowania środków europejskich.
Przygotujemy wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ lub o jej zmianę, treść odwołań, skarg, przystąpień.
Zastępujemy Klientów w sporach sądowych dot. zarzutów niewykonania czy nienależytego wykonania umów o zamówienia publiczne.

Kancelaria zajmuje się doradztwem i reprezentowaniem Klientów w szeroko rozumianej kategorii spraw cywilnych, gospodarczych. Przygotowujemy projekty umów. Opiniujemy drafty porozumień. Jesteśmy pełnomocnikami w sprawach sądowych. Reprezentujemy klientów także w negocjacjach pozasądowych. 

Mamy bogate doświadczenie w egzekwowaniu należności. Pomoc prawna w zakresie windykacji należności polega na prowadzeniu działań przedsądąwych, reprezentowaniu w sprawach o zapłatę, postępowaniu wierzyciela przed organami egzekucyjnymi.

Kancelaria współpracuje  wybranymi Komornikami sądowymi by zapewnić Państwu maksymalnie skuteczne i szybkie odzyskiwanie długów.

Specjalizujemy się w odszkodowaniach i zadośćuczynieniach z wypadków komunikacyjnych, z błędów w sztuce medycznej oraz w odszkodowaniach z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych.

Reprezentujemy klientów w sprawach sądowych przeciwko bankom o roszczenia wynikające z umów kredytów powiązanych z kursem waluty obcej, w tym zwłaszcza tzw. kredytów frankowych.

Oferujemy pomoc prawną i prowadzenie postępowań sądowych w sprawach o nabycie spadku, odrzucenie spadku, o stwierdzenie nieważności testamentu, dotyczące wydziedziczenia, o dział spadku, o roszczenia z tytułu zachowku.

Występujemy w Państwa imieniu w sprawach o rozwód, o separację, o alimenty (w tym: podwyższenie i obniżenie alimentów, ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego). Świadczymy pomoc w sprawach o kontakty z dziećmi, o władzę rodzicielską. Zajmujemy się sprawami o przysposobienie. Świadczymy pomoc w regulowaniu stosunków majątkowych między małżonkami (w tym postępowania o rozdzielność majątkową), a także prowadzimy postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej.

Doradzimy w sprawach uprowadzenia dziecka za granicę.

Zajmujemy się kompleksowym regulowaniem stanu prawnego nieruchomości. Doradzamy i reprezentujemy w sprawach o stwierdzenie zasiedzenia, zniesienia współwłasności, o ustanowienie służebności, w sporach między współwłaścicielami, w sprawach o eksmisję, o ochronę własności i posiadania.

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jak też osób prowadzących działalność gospodarczą.

Radca prawny Monika Ziółkowska jest wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną
przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi. Prowadzi mediacje gospodarcze, cywilne i
rodzinne.

Close Menu